Regulamin

REGULAMIN

KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH

Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

Edycja 2021/2022

 1. ORGANIZATOR KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu jest CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, KRS: 0000037375 (zwany dalej „Organizatorem” lub „CEMEX”).
 1. CEL KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych i produktowych, które przybliżą nas do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. CEMEX w Europie wpisuje się w te działania, i w 2020 r. osiągnął cel redukcji emisji CO2 o 35% (w porównaniu z poziomem emisji CO2 z 1990 r.). Firma ogłosiła w ramach swojej strategii Future in Action, nawiązując do celów europejskich, redukcję emisji CO2 w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 r.
 1. ZADANIE KONKURSU
  1. Zadanie Konkursu polega na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia udziału i wymaganych materiałów zgodnie z Regulaminem niniejszego Konkursu.
 1. ZASADY KONKURSU
 1. Do udziału w Konkursie winny być zgłaszane prace dyplomowe, które skupiają się na rozwiązaniach dla branży cementowej, kruszywowej i/lub betonowej, w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:
 1. Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna,
 2. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 3. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 5. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.
 1. O zakwalifikowaniu pracy do udziału w Konkursie oraz spełnieniu przez nią warunku zgodności pracy z obszarem tematycznym Konkursu dyplomowej decyduje Jury Konkursu.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe obronione w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021.
 3. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX
 4. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana praca stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późń. zm] tj. stanowi przejaw działalności twórczej autora o indywidualnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza tym samym, że przysługują mu wszelkie, wyłączne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy oraz, że zgłoszona przez niego praca nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu prawa własności przemysłowej innych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich Uczestnik oświadcza, iż zwalnia Organizatora ze wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu i pokryje koszty związane z roszczeniami osób trzecich.
 5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela zgody na wykorzystanie danych osobowych Autora pracy oraz udziela zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w celu poinformowania o Autorze pracy. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do pozyskania zgody swojego promotora na publikację i przetwarzanie jego danych osobowych Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie akceptuje to, iż wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być podstawą roszczeń Organizatora w stosunku do Uczestnika Konkursu o zwrot kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wycofaniem zgody.
 6. Każdy Uczestnik z chwilą złożenia pracy do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy dowolną techniką,
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie,
 3. publiczne rozpowszechnianie pracy, jej wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym za pośrednictwem Internetu.
 4. wykorzystywanie w publikacjach Organizatora i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących Konkursu.
 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu odbywa się poprzez dedykowane narzędzie dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www. ……….
  2. W zgłoszeniu Uczestnik zostanie poproszony po uzupełnienie danych kontaktowych oraz zamieszczenie streszczenia pracy dyplomowej (maksymalnie zawierać 2000 znaków ze spacjami) wraz z maksymalnie 10 słowami kluczowymi.
  3. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać akceptację Regulaminu Konkursu, Klauzul RODO i Poufności Danych oraz Własności Intelektualnej.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Konkurs realizowany jest w 2 etapach.
  2. ETAP I

Zgłoszone streszczenia prac dyplomowych będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach:

 1. Zgodność pracy dyplomowej z kategorią zagadnień konkursowych
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu

Po ocenie streszczenia przez każdego członka Jury, wszystkie przyznane punkty będą sumowane. Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zgłoszeń z najwyższą liczbą punktów.

Członkowie Jury Konkursu podczas przyznawania punktów kierują się swoją subiektywną oceną popartą wiedzą i doświadczeniem.

O przejściu do Etapu II Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

 1. ETAP II

W drugim etapie Uczestnik Konkursu zostanie poproszony o przesłanie:

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat
 3. Prezentacji w Power Point (do 10 slajdów)

O sposobie przesłania plików Uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie.

Zgłoszone prace dyplomowe będą oceniane przez Jury Konkursu w 3 kategoriach:

 1. Poprawność merytoryczna oraz kompletność przedstawienia zagadnienia (precyzja sformułowania celu pracy i sposobu rozwiązania problemu badawczego)
 2. oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w CEMEX

Prezentacja zostanie wygłoszona przez Uczestnika podczas krótkiego spotkania (ok. 15 min) z Jury i Kapitułą Konkursu przez platformę Teams.

Członkowie Kapituły Konkursu podczas przyznawania nagród kierują się swoją subiektywną oceną popartą wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy zostaną poinformowani o Nagrodzie pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

 1. JURY I KAPITUŁA KONKURSU
 1. Jury Konkursu składa się z 6 pracowników CEMEX pełniący funkcje Menadżerów w różnych obszarach biznesowych CEMEX.
 2. Kapituła Konkursu składa się z 5 członków Zarządu CEMEX oraz 3 przedstawicieli Uczelni Technicznych w Polsce, którzy będą wybierani przez Organizatora Konkursu Rotacyjnie.
 3. Skład Jury i Kapituły konkursy zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie na stronie Konkursu pod adresem www. ……..

Jury Konkursu składa się z:

 • Piotr Górak; Menadżer Działu Doradztwa Technicznego, Przewodniczący Jury Konkursu
 • Teresa Bonaszewska – Wyszomirska; Menadżer ZJiTB – Zespół Jakości i Technologii Betonu
 • Piotr Karbownik; Menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 • Henryk Radelczuk ; Menadżer, Dział Jakości
 • Łukasz Szabat; Menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 • Piotr Jurczuk; Commercial Development Team Manager

Kapituła Konkursowa składa się z:

 • Rafał Gajewski – Dyrektor Pionu Handlowego
 • Michał Grys – Dyrektor Pionu Materiałów
 • Iwona Wojtasik – Dyrektor Pionu Zarządzania Ludźmi i Organizacją
 • Włodzimierz Chołuj – Dyrektor Działu Prawnego
 • Tadeusz Radzięciak- Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu
 • Uczelnia
 • Uczelnia
 • Uczelnia
 1. NAGRODY
 1. Dla Uczestników Konkursu Organizator przewidział trzy nagrody główne, które przyzna Kapituła Konkursowa:
 1. Pierwsze miejsce – 6 tys. PLN
 2. Drugie miejsce – 4 tys. PLN
 3. Trzecie miejsce – 2 tys. PLN
 1. Organizator dopuszcza przyznanie dla Uczestników Konkursu innych nagród specjalnych i wyróżnień i nagród dodatkowych.
 2. Organizator przewidział dodatkowe nagrody dla promotorów prac dyplomowych, które otrzymały nagrody główne
 1. Pierwsze miejsce – 3 tys. PLN
 2. Drugie miejsce – 2 tys. PLN
 3. Trzecie miejsce – 1 tys. PLN
 1. Nagrody przewyższające 2 tys. PLN podlegają 10% podatkowi od osób fizycznych pobieranych przez Organizatora. Dla nagród powyżej 2 tys. zł Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody, przeznaczoną wyłącznie na zapłatę podatku od przyznanej nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej.
 2. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznania przez Kapitułę nagród głównych lub innego podziału nagród głównych, np. poprzez przyznanie nagród ex aequo.
 3. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.
 1. HARMONOGRAM KONKURSU
 1. Rejestracja zgłoszeń w systemie od 1 stycznia 2022 do 31 stycznia 2022.
 2. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II do 6 marca 2022.
 3. Przesłanie plików przez Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II do 31 marca 2022,
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu II zaprezentują swoje prace przed Jury i Kapitułą Konkursu do końca maja 2022 roku. Dokładny termin zostanie ustalony z każdym z Uczestników indywidualnie.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska Sp. z o.o. w czerwcu 2022. Wszyscy Zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.
 6. Organizator Konkursu może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy poprzez komunikat na stronie
 1. PYTANIA
  1. Dyplomanci, promotorzy oraz uczelnie mogą składać pytania dotyczące Konkursu w terminie przewidzianym w harmonogramie.
  2. Pytania dotyczące Konkursu można składać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.garbacz@cemex.com W terminie określonym w harmonogramie przed datą zgłaszania prac do Konkursu. W temacie pytania należy wpisać: „Konkurs prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”.
  3. Jury Konkursu odpowie na pytania Uczestników bez względnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, powiadamiając o treści pytania i udzielonej odpowiedzi na stronie internetowej.
  4. Pytania złożone po terminie wskazanym w harmonogramie nie będą rozpatrywane.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest spółka CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037375, NIP: 951-14-96-432 (zwana dalej „Spółką”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

– przez e-mail: ekoinfo@cemex.com

11.2 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,

11.3 Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

– przez e-mail: ………………….. kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach związanych z realizacją Konkursu i przyznania nagrody.

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na udział w Konkursie, którą wyrażasz akceptując warunki Regulaminu.

11.4 Dane osobowe uczestników Konkursu oraz Opiekunów w zakresie imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres zamieszkania będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu.

11.5 Dane osobowe wyżej wymienionych osób będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz niniejszym Regulaminem, do czasu zakończenia Konkursu.

11.6 Wyżej wymienione dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10.7 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu, do jego zakończenia lub wycofania Twojej zgody. Natomiast w związku z obsługą Konkursu Cemex może być zobowiązany do przetwarzania danych Uczestników w celach podatkowych – wtedy dane przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

11.8 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z obsługą Konkursu, np. usługi IT, wysyłka mailingu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

11.9 Masz prawo do: a) wycofania zgody b) dostępu do danych, c) sprostowania danych, d) usunięcia danych, e) ograniczenia przetwarzania danych, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych maila na adres privacy_poland@cemex.com lub wysyłając oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46 z dopiskiem „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed dniem jej wycofania.

11.10 Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.11 Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez CEMEX znajduje się w Polityce prywatności na stronie www.cemex.pl.

 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Wszystkie dokumenty związane z Konkursem przechowuje CEMEX Polska Sp. z o.o.
  2. W związku ze zgłoszeniem pracy dyplomowej do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zasady prezentacji i publikacji pracy dyplomowej.
  3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną również w informacji prasowej.
  4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących Konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na Konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania Konkursu.
  6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej i/lub nie doręczenie Laureatowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Laureata danych (adresowych, nr konta) lub błędnym ich podaniem.
  7. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późń. zm.).